9025 Győr, Kiss Ernő u. 4.
Tel.: +36 96 317 608
Mobil: +36 70 881 2253
E-mail:

OTP Szépkártya MKB Szépkártya K&H Szépkártya

Szép Kártya elfogadóhely

Győr Card

Használjon Győr Cardot!
Akciók,
aktualitások
2021.07.05.
2022.07.01.
hellogyor.hu/
2022.01.01.
Sportrendezvények Győrben   
2021.05.01.
Ismert és rejtett látnivalóinak felfedezése

Facebook
Adatvédelmi Nyilatkozat

 Köszöntjük a New-Protokoll Kft. (Társaság) által üzemeltetett www.feherhajopanzio.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal).

 


1. Bevezetés:


A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat (továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság milyen adatokat, milyen célból tart nyilván, és az adatok megőrzéséről, biztonságáról miként gondoskodik. Megtudhatja, hogy miként tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Adatkezelési Nyilatkozatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseire.


2. Fogalmi meghatározások:


Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.


Megnevezése: New-Protokoll Kft.
Székhely: 9028, Győr, Major u. 2/b.
Cégjegyzékszám: 08-09-006078
Adószám: 11461825-2-08
Postacím: 9028, Győr, Major u. 2/b.
Telephely:

 

Fehér Hajó Panzió
9025, Győr, Kiss Ernő u. 4.

Elérhetőségei:
telefonszám: +36 96 317-608
faxszám: +36 96 317-608
e-mail: sales@feherhajopanzio.hu


Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.


Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.


Felhasználó: Látogató és Ügyfél együttese megnevezése


Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Az Infotv. 5. § (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha az érintett ahhoz hozzájárul.


Látogató: az a személy, aki megtekinti a Weboldalt, vagy a Facebook oldalunkat


Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.


A személyes adatok címzettje: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. (Rendelet 4. cikk 9.)


Ügyfél: az a személy, aki a Társasággal szerződéses jogviszonyba kíván lépni, vagy már szerződéses jogviszonyban, és ügyfélkapcsolatban áll.


Weboldal: A Társaság feherhajopanzio.hu című weboldala és Facebook oldala


Webes foglalás: Kizárólag a panzió Ügyfelei számára igénybe vehető lehetőség a weboldalon keresztül, elektronikus úton történő foglalás céljából és az ÁSZF-ben meghatározott feltételek figyelembe vételével.

 


3. Alapelvek:


Társaságunk személyes adatot kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból, jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és kizárólag csak azon adatokat, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek.
Társaságunk adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben érintett ezt lehetővé teszi.


A) Adatkezelés Ügyfelek tekintetében

 

Társaságunk elkötelezett Ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Társaságunk Ügyfelei szerződéskötés során megadott személyes adatait bizalmasan kezeli, azokat kizárólag csak abból a célból használja, hogy Ügyfelei számára szolgáltatásait, és kötelezettségeit az üzletvitele keretében megfelelően módon biztosítani tudja, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
Társaságunk az Ügyfeleink telefonbeszélgetéseit nem rögzíti. Társaságunk az Ügyfél által telefonbeszélgetése során önkéntesen megadott személyes adatait is bizalmasan kezeli, azokat szintén kizárólag csak abból a célból használja, hogy Ügyfelei számára szolgáltatásait, és kötelezettségeit az üzletvitele keretében megfelelően módon biztosítani tudja, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

 


A megadott Ügyfél adatok elősegítik:


1. az Ügyfél beazonosíthatóságát.
2. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítését.
3. Ügyfél és Társaság közötti üzleti kapcsolatból eredő jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését.
4. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
5. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
6. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető.
7. A honlap használatának elemzése.


Az Ügyfél személyes adatai önkéntes megadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen személyes adatait a Társaság többek között a fent felsoroltak érdekében rögzítse, kezelje.


B) Adatkezelés Felhasználók tekintetében


A Felhasználók a weboldalt anélkül látogathatják, hogy bármilyen személyes jellegű adatot meg kellene adniuk.
A Felhasználó a Társaság weboldalának látogatásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a többletszolgáltatok igénybevételéhez önkéntesen megadott, szükséges személyes adatait Társaság a szolgáltatások teljesítése céljából kezelje, és feldolgozza.
Társaság semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Társaság tudomást szerez arról, hogy valamely érintett a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Felhasználó regisztrációját törölni.


C) Adatkezelés egyéb esetben

 

Amennyiben Társaság olyan játékokat szervez, amelynek keretében direkt marketing célból személyes adatokat is kezel, akkor ezen adatok kezelésére vonatkozó adatvédelmi tájékoztatót külön Játékszabályzatban teszi közzé.

 

4. Biztonság


Társaság megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre.
A fenti kötelezettségvállalást az Társaság az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja, ezért a saját munkatársainak hozzáférését is szabályozza, melynek értelmében csak az ügyfél adatokkal foglalkozó, valamint a technikai kollégák férnek hozzá az adatbázisokhoz.


Az Ügyfél vagy Felhasználó szolgáltatás teljesítéséhez, és kapcsolattartáshoz szükséges adatait, foglalási, vagy egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos adatait Társaság szintén tárolja, megőrzi, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve, a szolgáltatás teljesítésében részt vevő harmadik felet, illetve amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására. A Társaság kizárólag ezekben az esetekben adja át a hatóságok által kért, és rendelkezésre álló információkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően.


A Weboldal meglátogatása során a Társaság szervere bizonyos az Ügyfél egyedi azonosítására alkalmatlan, nem személyhez kapcsolódó statisztikai adatokat is gyűjt, illetve tárol. Ezek az adatok többek között a Felhasználó Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Társaság Weboldalát elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a Weboldalát eléréséhez használt.


A nem személyes adatotok tárolására és gyűjtésére rendszeradminisztrációs, statisztikai, biztonsági okokból vagy termékfejlesztés céljából kerül sor. Ezen adatokból a Weboldal látogatottságára lehet például következtetni, valamint a Weboldalt, valamint a szolgáltatásainak a tovább fejlesztési célját is szolgálják. A Felhasználó IP címe többek között biztonsági és monitorozási okok miatt kerül rögzítésre.


A Weboldal cookie-kat használ a felhasználói beállítások, valamint adatfolyamatok kezelésére, de semmilyen személyes adatot nem kapcsol az általa használt cookie-khoz. Ön, mint látogató, a saját böngészőjében tudja állítani, hogy az elfogadja, visszautasítja vagy adott esetben miden egyes cookie beállítás esetén szóljon erről az Ön által használt weboldal. Mivel a böngészők eltérnek egymástól, ezért kérjük olvassa el a sajátjának súgóját, hogy megfelelően be tudja a cookie-k használatát állítani. A Weboldal tejes szolgáltatási palettájának használatához engedélyeznie kell a cookie-k használatát.


5. Személyes adatai kezeléséről tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tárolás


Amennyiben tájékozódni szeretne arról, hogy a Társaság milyen adatokat rögzített Önnel kapcsolatban, és azokat miként kezeli, különös tekintettel a felhasználás céljára, időtartamára, jogalapjára, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat, kérjük, hogy az 2. pontban megjelölt elérhetőségeink valamelyikén keresse fel Társaságunkat.


A személyes adatainak helyesbítése: Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésünkre áll, a személyes adatot helyesbítjük, illetve Ön is kérheti személyes adatai helyesbítését.


Hozzájárulás visszavonása: Bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. A hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodunk az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen töröljük a nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat.
A személyes adatainak törlése: A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésékor illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek. A rögzített adatokat a Társaság törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn.


Személyes adatok zárolása: Törlés helyett az Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adott adatkezelési cél.
A kérelem benyújtásától számított, legkésőbb 30 napon belül, írásban, közérthető formában megadjuk Ön számára a kért tájékoztatást.


6. Facebook Social Plugins


(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.

(2) A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.

(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

(5) Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 

A Weboldalon Facebook “Like” gomb plug-in található, amennyiben rákattint a “Like” gombra, így ez az információ is kapcsolódik az Ön Facebook felhasználói fiókjához. A kapcsolódás által további információk összegyűjtésére és adatok felhasználására biztosít lehetőséget a Facebook számára, ezért az Ön adatainak védelmével kapcsolatban a Facebook adatvédelmi információnál tud a továbbiakban tájékozódni.


7. Jogorvoslat


Jogorvoslat a személyes adat helyesbítésének, zárolásának vagy törlésének megtagadása miatt:
Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem tudjuk teljesíteni, akkor azt a Társaság kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokaival együtt. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintettet a bírósághoz, vagy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslat céljából.


Elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400

 


8. Változások az Adatvédelmi Nyilatkozatban


Időről időre megváltoztathatjuk az Adatvédelmi Nyilatkozatunkat. Változtatás esetén elérhetővé tesszük azt a Felhasználóink számára a Weboldalon, ezzel biztosítva, hogy Felhasználóink folyamatosan tudják, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk fel vagy milyen esetben adjuk ki azokat.


A Társaság részletes Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza a kivonatban nem vagy nem elég részletesen tárgyalt, jogszabály által érintett terülteket.


A részletes Adatvédelmi Szabályzat papíralapon a Társaság székhelyén tekinthető meg.

 

 

Győr, 2018.05.15.


9025 Győr, Kiss Ernő u. 4. | Tel.: +36 96 317 608 | Mobil: +36 70 881 2253 | GPS: N 47.688511, E 017.623334 | www.feherhajopanzio.hu |